آفریقا
سلام. خوش آمدید. چیزی که شما می‌خواهید اینجا بشنوید مهمترین کلماتی‌ هستند که تا کنون شنیده اید.یک خبر خوش برای همه.

زبان‌هایی که صحبت می‌شوند در کشور مصر

انتخاب زبان

اللغات الاصليه فقط
26 زبان‌هایی که صحبت می‌شوند در کشور مصر
close
Adyghe
Amharic
Arabic, Algerian
Arabic, Algerian Saharan
Arabic, Egyptian
Arabic, Egyptian: Cairene Arabic
Arabic, Libyan Spoken
Arabic, Moroccan
Arabic, North Levantine: North Lebanese Literary
Arabic, Palestinian
Arabic, Sa'idi
Arabic, Sudanese: Khartoum
Arabic, Ta'izzi-Adeni
Arabic: Classical
Armenian, Western
Bedawi
Bedawi: Beni-Amir
Domari
Greek
Italian
Kena
Oromo, West Central
Oromo: Raya
Oromo: Tulema
Oromo: Wellega
Turkish
24 لغات عالمية
open