ஆப்பிரிக்கா
ஹலோ, வணக்கம்.நீங்கள் இதுவரை கேட்டிராத மிகவும் முக்கியமான வார்த்தைகளை இப்போது கேட்கபோகிறீர்கள் . இது எல்லோருக்கும் நற்செய்தியாக உள்ளது.

அதில் பேசப்படும் மொழிகள் ஈஜிப்ட்

ஒரு மொழியை தேர்ந்தெடுக

உள்ளூர் பழங்குடிகளுக்கு மட்டுமே
A B C D E
F
G
H
I
J
K L M N O P
Q
R S T U V W
X
Y
Z
close
அதில் பேசப்படும் மொழிகள் ஈஜிப்ட் 26
Adyghe
Amharic
Arabic, Algerian
Arabic, Algerian Saharan
Arabic, Egyptian
Arabic, Egyptian: Cairene Arabic
Arabic, Libyan Spoken
Arabic, Moroccan
Arabic, North Levantine: North Lebanese Literary
Arabic, Palestinian
Arabic, Sa'idi
Arabic, Sudanese: Khartoum
Arabic, Ta'izzi-Adeni
Arabic: Classical
Armenian, Western
Bedawi
Bedawi: Beni-Amir
Domari
Greek
Italian
Kena
Oromo, West Central
Oromo: Raya
Oromo: Tulema
Oromo: Wellega
Turkish
open
உலகளாவிய மொழிகள் 24