ஐரோப்பா
ஹலோ, வணக்கம்.நீங்கள் இதுவரை கேட்டிராத மிகவும் முக்கியமான வார்த்தைகளை இப்போது கேட்கபோகிறீர்கள் . இது எல்லோருக்கும் நற்செய்தியாக உள்ளது.

அதில் பேசப்படும் மொழிகள் பின்லண்ட்

ஒரு மொழியை தேர்ந்தெடுக

உள்ளூர் பழங்குடிகளுக்கு மட்டுமே
A
B
C
D
E F G
H
I
J
K
L
M N
O
P
Q
R S T U V
W
X
Y
Z
close
அதில் பேசப்படும் மொழிகள் பின்லண்ட் 16
ஜெர்மன்
ரஷியன்
English: USA
Estonian
Finnish
Karelian
Kurdi, Kurmanji
Polish
Romanian
Saami, Inari
Saami, North
Somali
Spanish: Mexico
Tatar
Turkish
Vietnamese
open
உலகளாவிய மொழிகள் 24