ஐரோப்பா லட்வியா
ஹலோ, வணக்கம்.நீங்கள் இதுவரை கேட்டிராத மிகவும் முக்கியமான வார்த்தைகளை இப்போது கேட்கபோகிறீர்கள் . இது எல்லோருக்கும் நற்செய்தியாக உள்ளது.

நிரல்களில் உள்ள Latvian, Standard


இயேசுவின் உருவப்படம்
 85 நிமிடம்
உயிருள்ள வார்த்தைகள்
 51 நிமிடம்
Daļas no Lūkasa Evaņģēlijas, un Psalmi 23
 26 நிமிடம்