ஆசியா சைனா
ஹலோ, வணக்கம்.நீங்கள் இதுவரை கேட்டிராத மிகவும் முக்கியமான வார்த்தைகளை இப்போது கேட்கபோகிறீர்கள் . இது எல்லோருக்கும் நற்செய்தியாக உள்ளது.

Mandarin மொழி பிரிவு

Yunnanese
Mandarin: Guiyanghua
Chinese: Ningxia
Chinese: Ningxia: Thongxin
Chinese: Sichuan
Mandarin: Taiwan
Guiliu
Chinese: Liansan
Chinese: Huang Yuan
Chinese: Min Zhou
Chinese: Zang Ye
Chinese: Hubei Chongyanghua
Chinese: Hubei Wuhandayehua
Chinese: Hubei Dangyanghua
Pinghua: Guangxi Nanning
Chinese, Mandarin: Wenshan
Hui
Hui: Qinghai
Hui: Xunhua


நிரல்களில் உள்ள Mandarin


நற்செய்தி
 36 நிமிடம்
நற்செய்தி - Female
 48 நிமிடம்
நற்செய்தி^ for university students
 37 நிமிடம்
LLL 1 தேவனோடு ஆரம்பம்
 31 நிமிடம்
LLL 2 வல்லமையுள்ள தேவ மனிதர்கள்
 32 நிமிடம்
LLL 3 தேவன் மூலமாக ஜெயம்
 30 நிமிடம்
LLL 4 தேவனின் ஊழியக்காரர்கள்
 31 நிமிடம்
LLL 5 சோதனைகளில் தேவனுக்காக
 30 நிமிடம்
LLL 6 இயேசு - போதகர் & சுகமளிப்பவர்
 29 நிமிடம்
LLL 7 இயேசு - கர்த்தர் & இரட்சகர்
 31 நிமிடம்
LLL 8 பரிசுத்த ஆவியானவரின் செயல்கள்
 29 நிமிடம்
ஜீவிக்கும் கிறிஸ்து
 96 நிமிடம்
இயேசுவின் உருவப்படம் (Modern)
 75 நிமிடம்
இயேசுவின் உருவப்படம் (Union)
 78 நிமிடம்
உயிருள்ள வார்த்தைகள்
 42 நிமிடம்
உயிருள்ள வார்த்தைகள் 1
 40 நிமிடம்
உயிருள்ள வார்த்தைகள் 2
 30 நிமிடம்
Becoming a Friend of God
 59 நிமிடம்
 பிற வளங்கள்:
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing
NetHymnal
NetHymnal
Audio Treasure
Audio Treasure
Audio Treasure
Audio Treasure
Create International
Create International
Create International
Create International
Create International
Create International
Talking Bibles
Talking Bibles
Talking Bibles
Talking Bibles
Trans World Radio
Trans World Radio
Who Is God?
Who Is God?
God's Story
God's Story
God's Story
God's Story
The Prophets' Story
The Prophets' Story
Thru The Bible
Thru The Bible
Wordproject
Wordproject
Bible Gateway
Bible Gateway
Bible Gateway
Bible Gateway
Global Gospel, The
Global Gospel, The
Rock International
Rock International