အမေရိကတိုက်
ဟယ်လို၊ ကြိုဆိုပါတယ်။ သင်ကြားရတော့မယ့်အရာတွေဟာ သင်ကြားသိရမည့် အရေးကြီးဆုံးသော စကားလုံးများ ဖြစ်တယ်။ ထိုအရာဟာ လူတိုင်းအတွက် သတင်းကောင်းဖြစ်တယ်။

၌ ပြောသော ဘာသာစကားများ ဂရင်းလန်ကျွန်း

ဘာသာစကား တစ်ခုကို ရွေးပါ။

ဌာနေတိုင်းရင်းသားများသာ
close
၌ ပြောသော ဘာသာစကားများ ဂရင်းလန်ကျွန်း 4
Danish
Greenlandic
Greenlandic: Thule Inuit
Kalatdlisut: Tuno
open
ကမာလုံးဆိုင်ရာ ဘာသာစကားမျာ 24