अमेरिका
नमस्ते! स्वागत छ। तपाई सबैभन्दा महत्वपुर्ण वचनहरु सुन्न जादै हुनुहुन्छ । यो सबैको लागि अशल खबर हो ।

ग्रीनल्याण्ड मा बोलिने भाषाहरू

एउटा भाषा चयन गर्नुहोस्

आदिवासी मात्र
close
ग्रीनल्याण्ड मा बोलिने भाषाहरू 4
Danish
Greenlandic
Greenlandic: Thule Inuit
Kalatdlisut: Tuno
open
विश्वव्यापी भाषाहरू 24