ඇමරිකාව
සාදරයෙන් පිළිගනිමු. ඔබ ඇසීමට යන දේ ඔබට කවදා හෝ ඇසෙන වැදගත්ම වචන කිහිපයකි.එය සැමට සුබ ආරංචියකි.

කතා කරන භාෂාග්රීන්ලන්තය

භාෂාවක් තෝරන්න

ආදිවාසී පමණි
close
කතා කරන භාෂාග්රීන්ලන්තය 4
Danish
Greenlandic
Greenlandic: Thule Inuit
Kalatdlisut: Tuno
open
ගෝලීය භාෂා 24