گینه آفریقا
سلام. خوش آمدید. چیزی که شما می‌خواهید اینجا بشنوید مهمترین کلماتی‌ هستند که تا کنون شنیده اید.یک خبر خوش برای همه.

Pular خانواده زبانی

Pular: Futa Peta
Kebu Fula


برنامه‌ها به زبان ... Pular


خبر خوش^
 58 دقیقه
LLL 1 شروع با خدا
 37 دقیقه
LLL 2 مردان توانا خدا
 46 دقیقه
LLL 3 پیروزی از طریق خدا
 26 دقیقه
LLL 4 بندگان خدا
 25 دقیقه
LLL 5 در محاکمه برای خدا
 24 دقیقه
LLL 7 عیسی - خداوند و نجات دهنده
 25 دقیقه
کلام زندگی
 35 دقیقه
 منابع دیگر:
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing
Welcome Africans / Bienvue Africains
Welcome Africans / Bienvue Africains
Rock International
Rock International