ஐரோப்பா
ஹலோ, வணக்கம்.நீங்கள் இதுவரை கேட்டிராத மிகவும் முக்கியமான வார்த்தைகளை இப்போது கேட்கபோகிறீர்கள் . இது எல்லோருக்கும் நற்செய்தியாக உள்ளது.

அதில் பேசப்படும் மொழிகள் கிரீஸ்

ஒரு மொழியை தேர்ந்தெடுக

உள்ளூர் பழங்குடிகளுக்கு மட்டுமே
A B C
D
E F G
H
I
J
K L M
N
O
P
Q
R S T U V W
X
Y
Z
close
அதில் பேசப்படும் மொழிகள் கிரீஸ் 18
Albanian, Tosk
Aramaic
Armenian, Western
Aromanian
Bulgarian
English: USA
Greek
Gypsy, Balkan
Kurdi, Kurmanji
Ladino
Macedonian
Romani, Balkan: Arli
Romani, Balkan: Ursari
Romanian
Serbo-Croatian
Turkish
பார்ஸி
ரஷியன்
open
உலகளாவிய மொழிகள் 24