ஆசியா ஆர்மீனியா
ஹலோ, வணக்கம்.நீங்கள் இதுவரை கேட்டிராத மிகவும் முக்கியமான வார்த்தைகளை இப்போது கேட்கபோகிறீர்கள் . இது எல்லோருக்கும் நற்செய்தியாக உள்ளது.

நிரல்களில் உள்ள Armenian, Western


நற்செய்தி
 42 நிமிடம்
உயிருள்ள வார்த்தைகள் (Literary)
 13 நிமிடம்
 பிற வளங்கள்:
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project