ஆசியா
ஹலோ, வணக்கம்.நீங்கள் இதுவரை கேட்டிராத மிகவும் முக்கியமான வார்த்தைகளை இப்போது கேட்கபோகிறீர்கள் . இது எல்லோருக்கும் நற்செய்தியாக உள்ளது.

அதில் பேசப்படும் மொழிகள் ஈரான்

ஒரு மொழியை தேர்ந்தெடுக

உள்ளூர் பழங்குடிகளுக்கு மட்டுமே
C
O
X
Y
close
அதில் பேசப்படும் மொழிகள் ஈரான் 69
பார்ஸி
Afshari
Alviri
Arabic, Gulf
Arabic, Gulf: Khaliji
Arabic, Mesopotamian: Khuzestan
Arabic: Standard
Aramaic
Armenian: Eastern
Armenian: Western
Azerbaijani, South
Azerbaijani, South: Shahsavani
Bakhtiari
Baluchi: Afghanistan
Baluchi: Dera Ghazi Khan
Baluchi: Iran
Baluchi Makrani
Baluchi: Rind
Brahui
Dari
Dari, Zoroastrian
Dezfuli
Domari
Domari: Luli
Eshtehardi
Fars, Southwestern
Georgian
Gilaki
Gozarkhani
Gypsy, Balkan
Hawrami
Hazaragi
Jadgali
Kajali
Kazak
Kermancî, Behdini
Khoini
Khorasani Turkish
Khunsari
Koresh-e Rostam
Kurdi
Kurdi, Kurmanji
Kurdi, Sorani
Kurdi: Kermanshahi
Kurdi: Khorrassani
Laki
Lari
Lori
Lori: Mamasani
Maraghei
Mazandarani
Nayini
Qashqa'
Razajerdi
Romani, Balkan: Ursari
Rudbari
Sangisari
Semnani
Shahmirzadi
Shahrudi
Sivandi
Tajiki
Talysh
Taromi, Upper
Turki: Kharghani
Turkish
Turkmen
Vafsi
Zargari
open
உலகளாவிய மொழிகள் 24