အာရှတိုက်
ဟယ်လို၊ ကြိုဆိုပါတယ်။ သင်ကြားရတော့မယ့်အရာတွေဟာ သင်ကြားသိရမည့် အရေးကြီးဆုံးသော စကားလုံးများ ဖြစ်တယ်။ ထိုအရာဟာ လူတိုင်းအတွက် သတင်းကောင်းဖြစ်တယ်။

၌ ပြောသော ဘာသာစကားများ ဂျပန်နိုင်ငံ

ဘာသာစကား တစ်ခုကို ရွေးပါ။

ဌာနေတိုင်းရင်းသားများသာ
close
၌ ပြောသော ဘာသာစကားများ ဂျပန်နိုင်ငံ 6
English: USA
Japanese
Japanese Sign Language
Korean
Mandarin
Okinawan
open
ကမာလုံးဆိုင်ရာ ဘာသာစကားမျာ 24