ආසියාව
සාදරයෙන් පිළිගනිමු. ඔබ ඇසීමට යන දේ ඔබට කවදා හෝ ඇසෙන වැදගත්ම වචන කිහිපයකි.එය සැමට සුබ ආරංචියකි.

කතා කරන භාෂාජපානය

භාෂාවක් තෝරන්න

ආදිවාසී පමණි
close
කතා කරන භාෂාජපානය 6
English: USA
Japanese
Japanese Sign Language
Korean
Mandarin
Okinawan
open
ගෝලීය භාෂා 24