ஆசியா
ஹலோ, வணக்கம்.நீங்கள் இதுவரை கேட்டிராத மிகவும் முக்கியமான வார்த்தைகளை இப்போது கேட்கபோகிறீர்கள் . இது எல்லோருக்கும் நற்செய்தியாக உள்ளது.

அதில் பேசப்படும் மொழிகள் கம்போடியா

ஒரு மொழியை தேர்ந்தெடுக

உள்ளூர் பழங்குடிகளுக்கு மட்டுமே
A B C D
E
F G H I J K L M
N
O
P
Q
R S T U V
W
X
Y
Z
close
அதில் பேசப்படும் மொழிகள் கம்போடியா 34
Bru
Cham, Cambodia
Chinese, Yue
Chong
French
Hakka
Jarai
Jarai: Cambodia
Kaco
Khmer
Khmer, Thailand
Kouy: Antra
Kravet
Krung
Kuay
Lao
Laveh
Laveh: Huei Daeng
Laveh: Kong Mi
Love'
Mandarin
Mnong, Central
Pnong
Por
Rade
Somaharay
Stieng
Stieng, Bulo
Sui: South
Tampuan
Teochew
Tukang Besi South: Binongko
Vietnamese
Vietnamese: South
open
உலகளாவிய மொழிகள் 24