آسیا
سلام. خوش آمدید. چیزی که شما می‌خواهید اینجا بشنوید مهمترین کلماتی‌ هستند که تا کنون شنیده اید.یک خبر خوش برای همه.

زبان‌هایی که صحبت می‌شوند در لبنان

انتخاب زبان

اللغات الاصليه فقط
13 زبان‌هایی که صحبت می‌شوند در لبنان
close
Arabic, North Levantine: Beiruti
Arabic, North Levantine: North Lebanese Literary
Arabic, Palestinian
Arabic, Standard
Arabic: Damascus
Aramaic
Aramaic: Syria
Armenian, Western
Chaldean
French
Kermancî, Behdini
Kurdi, Kurmanji
Turoyo
24 لغات عالمية
open