ஆசியா
ஹலோ, வணக்கம்.நீங்கள் இதுவரை கேட்டிராத மிகவும் முக்கியமான வார்த்தைகளை இப்போது கேட்கபோகிறீர்கள் . இது எல்லோருக்கும் நற்செய்தியாக உள்ளது.

அதில் பேசப்படும் மொழிகள் லெபனான்

ஒரு மொழியை தேர்ந்தெடுக

உள்ளூர் பழங்குடிகளுக்கு மட்டுமே
A B C D
E
F G
H
I
J
K L M N
O
P
Q
R
S T U V W
X
Y
Z
close
அதில் பேசப்படும் மொழிகள் லெபனான் 13
Arabic, North Levantine: Beiruti
Arabic, North Levantine: North Lebanese Literary
Arabic, Palestinian
Arabic, Standard
Arabic: Damascus
Aramaic
Aramaic: Syria
Armenian, Western
Chaldean
French
Kermancî, Behdini
Kurdi, Kurmanji
Turoyo
open
உலகளாவிய மொழிகள் 24