អឺរ៉ុប
សួរស្តី! សូមស្វាគមន៍។ អ្វីដែលអ្នកហៀបនឹងលឺគឺជាពាក្យដ៏សំខាន់មួយចំនួនដែលអ្នកមិនធ្លាប់បានលឺ។ វាគឺជាដំណឹងល្អសំរាប់មនុស្សគ្រប់គ្នា។

ភាសានេះនិយាយនៅ ម៉ុលដាវី

សូមជ្រើសរើសភាសា

ជនជាតិដើមភាគតិចតែប៉ុណ្ណោះ
close
ភាសានេះនិយាយនៅ ម៉ុលដាវី 13
Bielorussian
Bulgarian
Gagauz
German, Standard
Gypsy, Balkan
Jakati
Romani, Balkan: Ursari
Romanian
Romanian: Moldova
Russian
Tatar
Tatar: Afghanistan
Ukrainian
open
ភាសាសកល 24