യൂറോപ്പ്
ഹലോ! സ്വാഗതം. നിങ്ങൾ കേൾക്കാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ എന്നേക്കും കേൾക്കുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില വാക്കുകളാണ്. എല്ലാവർക്കും ഉള്ള ഒരു സന്തോഷവാർത്തയാണ്.

മോൾഡോവ-ൽ സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷകൾ

ഒരു ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക

തദ്ദേശീയർ മാത്രം
close
മോൾഡോവ-ൽ സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷകൾ 13
Bielorussian
Bulgarian
Gagauz
German, Standard
Gypsy, Balkan
Jakati
Romani, Balkan: Ursari
Romanian
Romanian: Moldova
Russian
Tatar
Tatar: Afghanistan
Ukrainian
open
ആഗോള ഭാഷകൾ 24