යුරෝපය
සාදරයෙන් පිළිගනිමු. ඔබ ඇසීමට යන දේ ඔබට කවදා හෝ ඇසෙන වැදගත්ම වචන කිහිපයකි.එය සැමට සුබ ආරංචියකි.

කතා කරන භාෂාමෝල්ඩෝවා

භාෂාවක් තෝරන්න

ආදිවාසී පමණි
close
කතා කරන භාෂාමෝල්ඩෝවා 13
Bielorussian
Bulgarian
Gagauz
German, Standard
Gypsy, Balkan
Jakati
Romani, Balkan: Ursari
Romanian
Romanian: Moldova
Russian
Tatar
Tatar: Afghanistan
Ukrainian
open
ගෝලීය භාෂා 24