નમસ્તે! સ્વાગત છે. તમે જે સાંભળવાના છો તે કેટલાક સૌથી મહત્વપૂર્ણ શબ્દો છે જે તમે ક્યારેય સાંભળશો. તે દરેક માટે સારા સમાચાર છે.

Naga, Tangshang: Khemsing માં કાર્યક્રમો


સારા સમાચાર ()
અવધિ
 56 મિનિટ
જીવનના શબ્દો- Life in Christ ()
અવધિ
 67 મિનિટ
જીવનના શબ્દો- Message of Hope ()
અવધિ
 66 મિનિટ
 અન્ય સંસાધનો:
Jesus Film Project
Jesus Film Project