សួរស្តី! សូមស្វាគមន៍។ អ្វីដែលអ្នកហៀបនឹងលឺគឺជាពាក្យដ៏សំខាន់មួយចំនួនដែលអ្នកមិនធ្លាប់បានលឺ។ វាគឺជាដំណឹងល្អសំរាប់មនុស្សគ្រប់គ្នា។

កម្មវិធីភាសានៅក្នុង Naga, Tangshang: Khemsing


ដំណឹង​ល្អ ()
រយៈពេល
 56 នាទី
ពាក្យនៃជីវិត- Life in Christ ()
រយៈពេល
 67 នាទី
ពាក្យនៃជីវិត- Message of Hope ()
រយៈពេល
 66 នាទី
 ធនធានផ្សេងទៀត:
Jesus Film Project
Jesus Film Project