ສະບາຍດີ! ຍິນດີຕ້ອນຮັບ. ສິ່ງທີ່ທ່ານຈະໄດ້ຍິນແມ່ນບາງຄໍາທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດທີ່ເຈົ້າຈະເຄີຍໄດ້ຍິນ. ມັນເປັນຂ່າວດີສໍາລັບທຸກຄົນ.

ໂປຣແກຣມໃນ Naga, Tangshang: Khemsing


ຂ່າວດີ ()
ໄລຍະເວລາ
 56 ນາທີ
ຄໍາເວົ້າຂອງຊີວິດ- Life in Christ ()
ໄລຍະເວລາ
 67 ນາທີ
ຄໍາເວົ້າຂອງຊີວິດ- Message of Hope ()
ໄລຍະເວລາ
 66 ນາທີ
 ຊັບພະຍາກອນອື່ນໆ:
Jesus Film Project
Jesus Film Project