ਸਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ! ਸੁਆਗਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸੁਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੁਣੋਗੇ। ਇਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ।

Naga, Tangshang: Khemsing ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ


ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ()
ਮਿਆਦ
 56 ਮਿੰਟ
ਜੀਵਨ ਦੇ ਸ਼ਬਦ- Life in Christ ()
ਮਿਆਦ
 67 ਮਿੰਟ
ਜੀਵਨ ਦੇ ਸ਼ਬਦ- Message of Hope ()
ਮਿਆਦ
 66 ਮਿੰਟ
 ਹੋਰ ਸਰੋਤ:
Jesus Film Project
Jesus Film Project