සාදරයෙන් පිළිගනිමු. ඔබ ඇසීමට යන දේ ඔබට කවදා හෝ ඇසෙන වැදගත්ම වචන කිහිපයකි.එය සැමට සුබ ආරංචියකි.

Naga, Tangshang: Khemsingතුළ වැඩසටහන්


ශුභාරංචිය ()
කාල සීමාව
 56 විනාඩි
ජීවිතයේ වචන- Life in Christ ()
කාල සීමාව
 67 විනාඩි
ජීවිතයේ වචන- Message of Hope ()
කාල සීමාව
 66 විනාඩි
 වෙනත් සම්පත්:
Jesus Film Project
Jesus Film Project