ஹலோ, வணக்கம்.நீங்கள் இதுவரை கேட்டிராத மிகவும் முக்கியமான வார்த்தைகளை இப்போது கேட்கபோகிறீர்கள் . இது எல்லோருக்கும் நற்செய்தியாக உள்ளது.

நிரல்களில் உள்ள Naga, Tangshang: Khemsing


நற்செய்தி ()
கால அளவு
 56 நிமிடம்
உயிருள்ள வார்த்தைகள்- Life in Christ ()
கால அளவு
 67 நிமிடம்
உயிருள்ள வார்த்தைகள்- Message of Hope ()
கால அளவு
 66 நிமிடம்
 பிற வளங்கள்:
Jesus Film Project
Jesus Film Project