สวัสดี...สิ่งที่ท่านกำลังจะฟังเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งสำหรับท่าน เป็นข่าวดีสำหรับทุกคน

รายการในภาษา Naga, Tangshang: Khemsing


ข่าวประเสริฐ ()
ความยาว
 56 นาที
พระคำแห่งชีวิต- Life in Christ ()
ความยาว
 67 นาที
พระคำแห่งชีวิต- Message of Hope ()
ความยาว
 66 นาที
 สื่ออื่นๆ:
Jesus Film Project
Jesus Film Project