Hello! Welcome. What you are about to hear are some of the most important words you will ever hear. It is good news for everyone.

LLL 4 Servants of GOD (LLL 4 - Những Đầy Tớ Của Dức Chúa Trời) in Vietnamese: South

3gp
Phone
3.5 MB
3GP
Download whole video in MP4 format
Computer
45.5 MB
Slideshow Video
mp3-low
Audio Only
(MP3).zip


LỜI GIỚI THIỆU (Introduction Part A)
LỜI GIỚI THIỆU (Introduction Part A)
178 kB
 34″
Hình 1: MỘT GIA ĐÌNH CHẠY TRỐN CƠN ĐÓI KÉM (Picture 1. A Family Flees from Famine)
Hình 1: MỘT GIA ĐÌNH CHẠY TRỐN CƠN ĐÓI KÉM (Picture 1. A Family Flees from Famine)
280 kB
 58″
Hình 2: NA-Ô-MI VÀ RU-TƠ TRỞ VỀ XỨ DO THÁI (Picture 2. Naomi and Ruth Return to Israel)
Hình 2: NA-Ô-MI VÀ RU-TƠ TRỞ VỀ XỨ DO THÁI (Picture 2. Naomi and Ruth Return to Israel)
282 kB
 1′ 2″
Hình 3: RU-TƠ TRONG CÁNH ĐỒNG GẶT (Picture 3. Ruth in The Harvest Field)
Hình 3: RU-TƠ TRONG CÁNH ĐỒNG GẶT (Picture 3. Ruth in The Harvest Field)
324 kB
 1′ 8″
Hình 4: RU-TƠ VÀ BÔ-Ô Ở SÂN ĐẠP LÚA (Picture 4. Ruth and Boaz at the Threshing Floor)
Hình 4: RU-TƠ VÀ BÔ-Ô Ở SÂN ĐẠP LÚA (Picture 4. Ruth and Boaz at the Threshing Floor)
302 kB
 1′ 6″
Hình 5: BÔ-Ô VÀ CÁC TRƯỞNG LÃO Ở BẾT-LÊ-HEM (Picture 5. Boaz and the Elders of Bethlehem)
Hình 5: BÔ-Ô VÀ CÁC TRƯỞNG LÃO Ở BẾT-LÊ-HEM (Picture 5. Boaz and the Elders of Bethlehem)
310 kB
 1′ 9″
Hình 6: MA-RY VÀ THIÊN SỨ CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI (Picture 6. Mary and the Angel of God)
Hình 6: MA-RY VÀ THIÊN SỨ CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI (Picture 6. Mary and the Angel of God)
273 kB
 1′ 1″
Hình 7: AN-NE CẦU NGUYỆN VỚI ĐỨC CHÚA TRỜI (Picture 7. Hannah Prays to God)
Hình 7: AN-NE CẦU NGUYỆN VỚI ĐỨC CHÚA TRỜI (Picture 7. Hannah Prays to God)
258 kB
 57″
Hình 8: ĐỨA TRẺ SA-MU-ÊN TRONG NHÀ CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI (Picture 8. The Child Samuel in the House of God)
Hình 8: ĐỨA TRẺ SA-MU-ÊN TRONG NHÀ CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI (Picture 8. The Child Samuel in the House of God)
329 kB
 1′ 17″
Hình 9: SA-MU-ÊN CẦU NGUYỆN CHO DÂN DO THÁI (Picture 9. Samuel Prays for Israel)
Hình 9: SA-MU-ÊN CẦU NGUYỆN CHO DÂN DO THÁI (Picture 9. Samuel Prays for Israel)
300 kB
 1′ 2″
Hình 10: SA-MU-ÊN XỨC DẦU CHO SAU-LƠ (Picture 10. Samuel Anoints Saul with Oil)
Hình 10: SA-MU-ÊN XỨC DẦU CHO SAU-LƠ (Picture 10. Samuel Anoints Saul with Oil)
321 kB
 1′ 11″
Hình 11: SAU-LƠ KHÔNG VÂNG LỜI ĐỨC CHÚA TRỜI (Picture 11. Saul Tears Samuel's Robe)
Hình 11: SAU-LƠ KHÔNG VÂNG LỜI ĐỨC CHÚA TRỜI (Picture 11. Saul Tears Samuel's Robe)
346 kB
 1′ 18″
Hình 12: CHÚA GIÊ-XU Ở TRONG NHÀ CỦA DỨC CHÚA TRỜI (Picture 12. Jesus in the House of God)
Hình 12: CHÚA GIÊ-XU Ở TRONG NHÀ CỦA DỨC CHÚA TRỜI (Picture 12. Jesus in the House of God)
322 kB
 1′ 12″
LỜI GIỚI THIỆU (Introduction Part B)
LỜI GIỚI THIỆU (Introduction Part B)
130 kB
 24″
Hình 13: ĐA-VÍT NGƯỜI CHĂN CHIÊN CAN ĐẢM (Picture 13. David, The Brave Shepherd)
Hình 13: ĐA-VÍT NGƯỜI CHĂN CHIÊN CAN ĐẢM (Picture 13. David, The Brave Shepherd)
300 kB
 1′ 3″
Hình 14: ĐA-VÍT VÀ TÊN KHỔNG LỒ (Picture 14. David and the Giant)
Hình 14: ĐA-VÍT VÀ TÊN KHỔNG LỒ (Picture 14. David and the Giant)
380 kB
 1′ 24″
Hình 15: SAU-LƠ TÌM CÁCH GIẾT ĐA-VÍT (Picture 15. Saul Tries to Kill David)
Hình 15: SAU-LƠ TÌM CÁCH GIẾT ĐA-VÍT (Picture 15. Saul Tries to Kill David)
280 kB
 59″
Hình 16: ĐA-VÍT THA MẠNG CHO SAU-LƠ (Picture 16. David Spares Saul's Life)
Hình 16: ĐA-VÍT THA MẠNG CHO SAU-LƠ (Picture 16. David Spares Saul's Life)
309 kB
 1′ 6″
Hình 17: ĐA-VÍT ĐƯỢC TÔN LÊN LÀM VUA (Picture 17. David is Made King)
Hình 17: ĐA-VÍT ĐƯỢC TÔN LÊN LÀM VUA (Picture 17. David is Made King)
269 kB
 50″
Hình 18: ĐA-VÍT VÀ BÁT-SÊ-BA (Picture 18. David and Bathsheba)
Hình 18: ĐA-VÍT VÀ BÁT-SÊ-BA (Picture 18. David and Bathsheba)
279 kB
 57″
Hình 19: MỘT NHÀ CHO ĐỨC CHÚA TRỜI (Picture 19. A House for God)
Hình 19: MỘT NHÀ CHO ĐỨC CHÚA TRỜI (Picture 19. A House for God)
292 kB
 1′ 0″
Hình 20: CHÚA GIÊ-XU ĐẾN THÀNH GIÊ-RU-SA-LEM (Picture 20. Jesus Comes into Jerusalem)
Hình 20: CHÚA GIÊ-XU ĐẾN THÀNH GIÊ-RU-SA-LEM (Picture 20. Jesus Comes into Jerusalem)
319 kB
 1′ 4″
Hình 21:CHIM QUẠ NUÔI SỐNG Ê-LI (Picture 21. The Birds Feed Elijah)
Hình 21:CHIM QUẠ NUÔI SỐNG Ê-LI (Picture 21. The Birds Feed Elijah)
327 kB
 1′ 5″
Hình 22: Ê-LI VÀ LỬA CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI (Picture 22. Elijah and the Fire of God)
Hình 22: Ê-LI VÀ LỬA CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI (Picture 22. Elijah and the Fire of God)
351 kB
 1′ 14″
Hình 23: Ê-LI ĐƯỢC CẤT LÊN TRỜI (Picture 23. Elijah Goes to Heaven)
Hình 23: Ê-LI ĐƯỢC CẤT LÊN TRỜI (Picture 23. Elijah Goes to Heaven)
261 kB
 53″
Hình 24: Ê-LI ,CHÚA GIÊ-XU VÀ MÔI-SE (Picture 24. Elijah with Jesus and Moses)
Hình 24: Ê-LI ,CHÚA GIÊ-XU VÀ MÔI-SE (Picture 24. Elijah with Jesus and Moses)
391 kB
 1′ 31″