Hello! Welcome. What you are about to hear are some of the most important words you will ever hear. It is good news for everyone.

LLL 5 On Trial for GOD (LLL 5 - Chịu Thử Thách Cho Đức Chúa Trời) in Vietnamese: South

3gp
Phone
3.5 MB
3GP
Download whole video in MP4 format
Computer
47.8 MB
Slideshow Video
Watch in YouTube
mp3-low
Audio Only
(MP3).zip


LỜI GIỚI THIỆU (Introduction Part A)
LỜI GIỚI THIỆU (Introduction Part A)
169 kB
 30″
Hình 1: NA-A-MAN ĐẾN THĂM NHÀ CỦA Ê-LI-SÊ (Picture 1. Naaman Visits Elisha's House)
Hình 1: NA-A-MAN ĐẾN THĂM NHÀ CỦA Ê-LI-SÊ (Picture 1. Naaman Visits Elisha's House)
305 kB
 1′ 3″
Hình 2: NA-A-MAN Ở BỜ SÔNG (Picture 2. Naaman in the River)
Hình 2: NA-A-MAN Ở BỜ SÔNG (Picture 2. Naaman in the River)
261 kB
 49″
Hình 3: Ê-LI-SÊ VÀ ĐỘI QUÂN CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI (Picture 3. Elisha and the Army of God)
Hình 3: Ê-LI-SÊ VÀ ĐỘI QUÂN CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI (Picture 3. Elisha and the Army of God)
315 kB
 1′ 4″
Hình 4: Ê-LI-SÊ VÀ ĐỘI QUÂN BỊ MÙ (Picture 4. Elisha and the Blind Army)
Hình 4: Ê-LI-SÊ VÀ ĐỘI QUÂN BỊ MÙ (Picture 4. Elisha and the Blind Army)
314 kB
 1′ 11″
Hình 5: BAO VÂY THÀNH SA-MA-RI (Picture 5. The Siege of Samaria)
Hình 5: BAO VÂY THÀNH SA-MA-RI (Picture 5. The Siege of Samaria)
278 kB
 52″
Hình 6: BỐN NGƯỜI BỊ CÙI (Picture 6. The Four Lepers)
Hình 6: BỐN NGƯỜI BỊ CÙI (Picture 6. The Four Lepers)
368 kB
 1′ 16″
Hình 7: GIÔ-NA CHẠY TRỐN ĐỨC CHÚA TRỜI (Picture 7. Jonah flees from God)
Hình 7: GIÔ-NA CHẠY TRỐN ĐỨC CHÚA TRỜI (Picture 7. Jonah flees from God)
249 kB
 53″
Hình 8: GIÔ-NA VÀ CON CÁ LỚN (Picture 8. Jonah and the Great Fish)
Hình 8: GIÔ-NA VÀ CON CÁ LỚN (Picture 8. Jonah and the Great Fish)
286 kB
 53″
Hình 9: GIÔ-NA VÀ THÀNH NI-NI-VE (Picture 9. Jonah at Nineveh)
Hình 9: GIÔ-NA VÀ THÀNH NI-NI-VE (Picture 9. Jonah at Nineveh)
341 kB
 1′ 15″
Hình 10: Ê-XƠ-TÊ VÀ VUA (Picture 10. Esther and the King)
Hình 10: Ê-XƠ-TÊ VÀ VUA (Picture 10. Esther and the King)
244 kB
 48″
Hình 11: MẠC-ĐÔ-CHÊ KHÔNG CHỊU QUỲ LẠY (Picture 11. Mordecai Refuses to Bow Down)
Hình 11: MẠC-ĐÔ-CHÊ KHÔNG CHỊU QUỲ LẠY (Picture 11. Mordecai Refuses to Bow Down)
347 kB
 1′ 15″
Hình 12: YẾN TIỆC CỦA Ê-XƠ-TÊ (Picture 12. Esther's Feast)
Hình 12: YẾN TIỆC CỦA Ê-XƠ-TÊ (Picture 12. Esther's Feast)
330 kB
 1′ 11″
LỜI GIỚI THIỆU (Introduction Part B)
LỜI GIỚI THIỆU (Introduction Part B)
123 kB
 20″
Hình 13: ĐA-NI-ÊN VÀ CÁC BẠN (Picture 13. Daniel and His Friends)
Hình 13: ĐA-NI-ÊN VÀ CÁC BẠN (Picture 13. Daniel and His Friends)
282 kB
 59″
Hinh 14: ĐA-NI-ÊN VÀ VUA BA-BY-LÔN (Picture 14. Daniel and the King of Babylon)
Hinh 14: ĐA-NI-ÊN VÀ VUA BA-BY-LÔN (Picture 14. Daniel and the King of Babylon)
293 kB
 1′ 6″
Hình 15: PHO TƯỢNG BẰNG VÀNG (Picture 15. The Image of Gold)
Hình 15: PHO TƯỢNG BẰNG VÀNG (Picture 15. The Image of Gold)
233 kB
 44″
Hình 16: TRONG LÒ LỬA (Picture 16. The Furnace of Fire)
Hình 16: TRONG LÒ LỬA (Picture 16. The Furnace of Fire)
301 kB
 55″
Hình 17: ĐA-NI-ÊN CẦU NGUYỆN VỚI ĐỨC CHÚA TRỜI (Picture 17. Daniel Prays to God)
Hình 17: ĐA-NI-ÊN CẦU NGUYỆN VỚI ĐỨC CHÚA TRỜI (Picture 17. Daniel Prays to God)
270 kB
 54″
Hình 18: ĐA-NI-ÊN Ở TRONG HANG SƯ TỬ (Picture 18. Daniel in the Lions' Den)
Hình 18: ĐA-NI-ÊN Ở TRONG HANG SƯ TỬ (Picture 18. Daniel in the Lions' Den)
341 kB
 1′ 8″
Hình 19: NÊ-HÊ-MI Ở TRƯỚC MẶT VUA (Picture 19. Nehemiah Before the Great King)
Hình 19: NÊ-HÊ-MI Ở TRƯỚC MẶT VUA (Picture 19. Nehemiah Before the Great King)
280 kB
 1′ 1″
Hình 20: NÊ-HÊ-MI QUAN SÁT THÀNH PHỐ ĐIÊU TÀN (Picture 20. Nehemiah Inspects the Ruined City)
Hình 20: NÊ-HÊ-MI QUAN SÁT THÀNH PHỐ ĐIÊU TÀN (Picture 20. Nehemiah Inspects the Ruined City)
310 kB
 1′ 1″
Hình 21: XÂY DỰNG VÁCH TƯỜNG (Picture 21. Building the Walls)
Hình 21: XÂY DỰNG VÁCH TƯỜNG (Picture 21. Building the Walls)
314 kB
 1′ 2″
Hình 22: E-XƠ RA ĐỌC LUẬT PHÁP (Picture 22. Ezra Reads the Law)
Hình 22: E-XƠ RA ĐỌC LUẬT PHÁP (Picture 22. Ezra Reads the Law)
306 kB
 56″
Hình 23: CHÚA GIÊ-XU CHẾT TRÊN THẬP TỰ (Picture 23. Jesus on the Cross)
Hình 23: CHÚA GIÊ-XU CHẾT TRÊN THẬP TỰ (Picture 23. Jesus on the Cross)
312 kB
 1′ 13″
Hình 24: CHÚA GIÊ-XU LÀ CON ĐƯỜNG DẪN ĐẾN SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI (Picture 24. Jesus Shows the Way to Everlasting Life)
Hình 24: CHÚA GIÊ-XU LÀ CON ĐƯỜNG DẪN ĐẾN SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI (Picture 24. Jesus Shows the Way to Everlasting Life)
447 kB
 1′ 46″