Hello! Welcome. What you are about to hear are some of the most important words you will ever hear. It is good news for everyone.

LLL 6 JESUS - Teacher & Healer (LLL 6 - Chúa Giê-xu, Người Thầy Giáo, Thầy Trị Bệnh) in Vietnamese: South

3gp
Phone
3.1 MB
3GP
Download whole video in MP4 format
Computer
37.8 MB
Slideshow Video
mp3-low
Audio Only
(MP3).zip


Lời giới thiệu phấn A: CHÚA GIÊ-XU, NGƯỜI THẦY GIÁO (Introduction Part A)
Lời giới thiệu phấn A: CHÚA GIÊ-XU, NGƯỜI THẦY GIÁO (Introduction Part A)
141 kB
 26″
Hình 1: CHÚA GIÊ-XU DẠY DỖ DÂN CHÚNG (Picture 1. Jesus Teaches the People)
Hình 1: CHÚA GIÊ-XU DẠY DỖ DÂN CHÚNG (Picture 1. Jesus Teaches the People)
241 kB
 44″
Hình 2: HAI CÁI NHÀ (Picture 2. The Two Houses)
Hình 2: HAI CÁI NHÀ (Picture 2. The Two Houses)
251 kB
 41″
Hình 3: MỘT NGỌN ĐÈN NÊN ĐƯỢC MỌI NGƯỜI NHÌN THẤY (Picture 3. A Light Should be Seen)
Hình 3: MỘT NGỌN ĐÈN NÊN ĐƯỢC MỌI NGƯỜI NHÌN THẤY (Picture 3. A Light Should be Seen)
251 kB
 53″
Hình 4: MỘT NGƯỜI LA MÃ ĐÁNH MỘT NGƯỜI DO THÁI (Picture 4. A Roman Beats a Jew)
Hình 4: MỘT NGƯỜI LA MÃ ĐÁNH MỘT NGƯỜI DO THÁI (Picture 4. A Roman Beats a Jew)
225 kB
 49″
Hình 5: CẦU NGUYỆN VỚI ĐỨC CHÚA TRỜI (Picture 5. Praying to God)
Hình 5: CẦU NGUYỆN VỚI ĐỨC CHÚA TRỜI (Picture 5. Praying to God)
268 kB
 55″
Hình 6: KẺ ÁC GIEO CỎ DẠI (Picture 6. Evil Men Sow Weeds)
Hình 6: KẺ ÁC GIEO CỎ DẠI (Picture 6. Evil Men Sow Weeds)
261 kB
 53″
Hình 7: CHÚA GIÊ-XU VÀ CON TRẺ (Picture 7. Jesus and the Children)
Hình 7: CHÚA GIÊ-XU VÀ CON TRẺ (Picture 7. Jesus and the Children)
282 kB
 56″
Hình 8: NGƯỜI CHĂN VÀ CON CHIÊN (Picture 8. The Shepherd and the Sheep)
Hình 8: NGƯỜI CHĂN VÀ CON CHIÊN (Picture 8. The Shepherd and the Sheep)
226 kB
 44″
Hình 9: NGƯỜI ĐẦY TỚ KHÔNG THƯƠNG XÓT (Picture 9. The Unforgiving Servant)
Hình 9: NGƯỜI ĐẦY TỚ KHÔNG THƯƠNG XÓT (Picture 9. The Unforgiving Servant)
257 kB
 55″
Hình 10: NGƯỜI LÀM CÔNG LÃNH LƯƠNG (Picture 10. Workers Receive Their Pay)
Hình 10: NGƯỜI LÀM CÔNG LÃNH LƯƠNG (Picture 10. Workers Receive Their Pay)
266 kB
 59″
Hình 11: NĂM NGƯỜI NỮ ĐỨNG NGOÀI CỮA (Picture 11. Five Women Outside the Door)
Hình 11: NĂM NGƯỜI NỮ ĐỨNG NGOÀI CỮA (Picture 11. Five Women Outside the Door)
283 kB
 1′ 4″
Hình 12: NGƯỜI CHỦ VÀ CÁC ĐẦY TỚ (Picture 12. The Master and His Servants)
Hình 12: NGƯỜI CHỦ VÀ CÁC ĐẦY TỚ (Picture 12. The Master and His Servants)
238 kB
 53″
Lời giới thiệu phần B: CHÚA GIÊ-XU, THẦY TRỊ BỆNH (Introduction Part B)
Lời giới thiệu phần B: CHÚA GIÊ-XU, THẦY TRỊ BỆNH (Introduction Part B)
113 kB
 20″
Hình 13: CHÚA GIÊ-XU CHỊU BÁP-TÊM (Picture 13. Jesus is Baptized)
Hình 13: CHÚA GIÊ-XU CHỊU BÁP-TÊM (Picture 13. Jesus is Baptized)
342 kB
 1′ 9″
Hình 14: CHÚA GIÊ-XU KÊU GỌI CÁC MÔN ĐỒ (Picture 14. Jesus Calls Helpers)
Hình 14: CHÚA GIÊ-XU KÊU GỌI CÁC MÔN ĐỒ (Picture 14. Jesus Calls Helpers)
270 kB
 56″
Hình 15: NGƯỜI BỊ BỊNH CÙI (Picture 15. A Man with Leprosy)
Hình 15: NGƯỜI BỊ BỊNH CÙI (Picture 15. A Man with Leprosy)
204 kB
 47″
Hình 16: NGƯỜI XUỐNG TỪ MÁI NHÀ (Picture 16. A Man Comes Through the Roof)
Hình 16: NGƯỜI XUỐNG TỪ MÁI NHÀ (Picture 16. A Man Comes Through the Roof)
254 kB
 53″
Hình 17: CHÚA GIÊ-XU CHỮA LÀNH NGƯỜI TEO TAY (Picture 17. Jesus Heals a Man's Hand)
Hình 17: CHÚA GIÊ-XU CHỮA LÀNH NGƯỜI TEO TAY (Picture 17. Jesus Heals a Man's Hand)
301 kB
 1′ 8″
Hình 18: CHÚA GIÊ-XU KHIẾN BÃO TỐ YÊN LẶNG (Picture 18. Jesus Calms a Storm)
Hình 18: CHÚA GIÊ-XU KHIẾN BÃO TỐ YÊN LẶNG (Picture 18. Jesus Calms a Storm)
257 kB
 52″
Hình 19: NGƯỜI ĐÀN BÀ TRONG ĐÁM ĐÔNG (Picture 19. A Woman in the Crowd)
Hình 19: NGƯỜI ĐÀN BÀ TRONG ĐÁM ĐÔNG (Picture 19. A Woman in the Crowd)
271 kB
 54″
Hình 20: CHÚA GIÊ-XU VÀ ĐỨA TRẺ ĐÃ CHẾT (Picture 20. Jesus and the Dead Child)
Hình 20: CHÚA GIÊ-XU VÀ ĐỨA TRẺ ĐÃ CHẾT (Picture 20. Jesus and the Dead Child)
264 kB
 58″
Hình 21: CHÚA GIÊ-XU VÀ NGƯỜI NỮ CA-NA-AN (Picture 21. Jesus and the Foreign Woman)
Hình 21: CHÚA GIÊ-XU VÀ NGƯỜI NỮ CA-NA-AN (Picture 21. Jesus and the Foreign Woman)
251 kB
 57″
Hình 22: CHÚA GIÊ-XU VÀ NGƯỜI NGỌNG ĐIẾC (Picture 22. Jesus and the Deaf and Dumb Man)
Hình 22: CHÚA GIÊ-XU VÀ NGƯỜI NGỌNG ĐIẾC (Picture 22. Jesus and the Deaf and Dumb Man)
220 kB
 52″
Hình 23: CHÚA GIÊ-XU CHỮA LÀNH NGƯỜI MÙ (Picture 23. Jesus Makes a Blind Man See)
Hình 23: CHÚA GIÊ-XU CHỮA LÀNH NGƯỜI MÙ (Picture 23. Jesus Makes a Blind Man See)
216 kB
 47″
Hình 24: CHÚA GIÊ-XU CHỮA LÀNH ĐỨA TRẺ BỊ QUỶ ÁM (Picture 24. Jesus Heals a Boy with a Demon)
Hình 24: CHÚA GIÊ-XU CHỮA LÀNH ĐỨA TRẺ BỊ QUỶ ÁM (Picture 24. Jesus Heals a Boy with a Demon)
366 kB
 1′ 32″