Hello! Welcome. What you are about to hear are some of the most important words you will ever hear. It is good news for everyone.

LLL 7 JESUS - Lord & Saviour (LLL 7 - Chúa Giê-xu là Chúa và là Đấng Cứu Thế) in Vietnamese: South

3gp
Phone
3.4 MB
3GP
Download whole video in MP4 format
Computer
44.5 MB
Slideshow Video
mp3-low
Audio Only
(MP3).zip


Lời giới thiệu phần A: CHÚA GIÊ-XU LÀ CHÚA (Introduction Part A)
Lời giới thiệu phần A: CHÚA GIÊ-XU LÀ CHÚA (Introduction Part A)
162 kB
 30″
Hình 1: SỰ GIÁNG SINH CỦA CHÚA GIÊ-XU (Picture 1. The Birth of Jesus)
Hình 1: SỰ GIÁNG SINH CỦA CHÚA GIÊ-XU (Picture 1. The Birth of Jesus)
326 kB
 1′ 4″
Hình 2: CHÚA GIÊ-XU BIẾN NƯỚC THÀNH RƯỢU (Picture 2. Jesus Turns Water into Wine)
Hình 2: CHÚA GIÊ-XU BIẾN NƯỚC THÀNH RƯỢU (Picture 2. Jesus Turns Water into Wine)
239 kB
 49″
Hình 3: CHÚA GIÊ-XU NÓI CHUYỆN VỚI NI-CÔ-ĐEM (Picture 3. Jesus Speaks to Nicodemus)
Hình 3: CHÚA GIÊ-XU NÓI CHUYỆN VỚI NI-CÔ-ĐEM (Picture 3. Jesus Speaks to Nicodemus)
273 kB
 1′ 1″
Hình 4: VỊ QUAN QUỲ XUỐNG TRƯỚC MẶT CHÚA GIÊ-XU (Picture 4. A Ruler Kneels before Jesus)
Hình 4: VỊ QUAN QUỲ XUỐNG TRƯỚC MẶT CHÚA GIÊ-XU (Picture 4. A Ruler Kneels before Jesus)
236 kB
 48″
Hình 5: KẼ BẠI Ở BÊN CÁI AO (Picture 5. The Sick Man at the Pool)
Hình 5: KẼ BẠI Ở BÊN CÁI AO (Picture 5. The Sick Man at the Pool)
285 kB
 59″
Hình 6: CHÚA GIÊ-XU LÀM PHÉP HÓA BÁNH CHO NĂM NGÀN NGƯỜI (Picture 6. Jesus Feeds 5000 People)
Hình 6: CHÚA GIÊ-XU LÀM PHÉP HÓA BÁNH CHO NĂM NGÀN NGƯỜI (Picture 6. Jesus Feeds 5000 People)
269 kB
 59″
Hình 7: CHÚA GIÊ-XU ĐI BỘ TRÊN MẶT NƯỚC (Picture 7. Jesus Walks on the Water)
Hình 7: CHÚA GIÊ-XU ĐI BỘ TRÊN MẶT NƯỚC (Picture 7. Jesus Walks on the Water)
231 kB
 46″
Hình 8: CHÚA GIÊ-XU CHỮA LÀNH KẺ MÙ (Picture 8. Jesus Heals a Blind Man)
Hình 8: CHÚA GIÊ-XU CHỮA LÀNH KẺ MÙ (Picture 8. Jesus Heals a Blind Man)
278 kB
 1′ 3″
Hình 9: CHÚA GIÊ-XU GỌI LA-XA-RƠ SỐNG LẠI (Picture 9. Jesus Calls Lazarus from Death)
Hình 9: CHÚA GIÊ-XU GỌI LA-XA-RƠ SỐNG LẠI (Picture 9. Jesus Calls Lazarus from Death)
314 kB
 1′ 8″
Hình 10: CHÚA GIÊ-XU CHẾT TRÊN THẬP TỰ GIÁ (Picture 10. Jesus Dies on the Cross)
Hình 10: CHÚA GIÊ-XU CHẾT TRÊN THẬP TỰ GIÁ (Picture 10. Jesus Dies on the Cross)
318 kB
 1′ 18″
Hình 11: MA-RY VÀ CHÚA GIÊ-XU Ở NƠI NGÔI MỘ (Picture 11. Mary and Jesus at the Tomb)
Hình 11: MA-RY VÀ CHÚA GIÊ-XU Ở NƠI NGÔI MỘ (Picture 11. Mary and Jesus at the Tomb)
314 kB
 1′ 10″
HÌNH 12: CHÚA GIÊ-XU HIỆN RA CÙNG MÔN ĐỒ (Picture 12. Jesus Appears to His Friends)
HÌNH 12: CHÚA GIÊ-XU HIỆN RA CÙNG MÔN ĐỒ (Picture 12. Jesus Appears to His Friends)
297 kB
 1′ 4″
Lời giới thiệu phần B: CHÚA GIÊ-XU LÀ ĐẤNG CỨU THẾ (Introduction Part B)
Lời giới thiệu phần B: CHÚA GIÊ-XU LÀ ĐẤNG CỨU THẾ (Introduction Part B)
143 kB
 24″
Hình 13: CHÚA GIÊ-XU DẠY HAI MÔN ĐỒ (Picture 13. Jesus Teaches Two Friends)
Hình 13: CHÚA GIÊ-XU DẠY HAI MÔN ĐỒ (Picture 13. Jesus Teaches Two Friends)
332 kB
 1′ 13″
Hình 14: ĐỨA CON Ở GIỮA BẦY HEO (Picture 14. The Son Among the Pigs)
Hình 14: ĐỨA CON Ở GIỮA BẦY HEO (Picture 14. The Son Among the Pigs)
309 kB
 1′ 2″
Hình 15: ĐỨA CON HƯ MẤT TRỞ VỀ NHÀ (Picture 15. The Lost Son Comes Home)
Hình 15: ĐỨA CON HƯ MẤT TRỞ VỀ NHÀ (Picture 15. The Lost Son Comes Home)
285 kB
 1′ 0″
Hình 16: CỦA CẢI CỦA KẺ GIÀU (Picture 16. The Wealth of a Rich Man)
Hình 16: CỦA CẢI CỦA KẺ GIÀU (Picture 16. The Wealth of a Rich Man)
311 kB
 1′ 3″
Hình 17: NGƯỜI ĂN XIN VÀ NGƯỜI GIÀU (Picture 17. The Beggar and the Rich Man)
Hình 17: NGƯỜI ĂN XIN VÀ NGƯỜI GIÀU (Picture 17. The Beggar and the Rich Man)
305 kB
 1′ 7″
Hình 18: NGƯỜI BẠN ĐỨNG NƠI CỬA (Picture 18. The Friend at the Door)
Hình 18: NGƯỜI BẠN ĐỨNG NƠI CỬA (Picture 18. The Friend at the Door)
237 kB
 48″
Hình 19: HAI NGƯỜI TRONG NHÀ CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI (Picture 19. Two Men in God's House)
Hình 19: HAI NGƯỜI TRONG NHÀ CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI (Picture 19. Two Men in God's House)
259 kB
 54″
Hình 20: NGƯỜI GIEO GIỐNG (Picture 20. A Man Sows His Seed)
Hình 20: NGƯỜI GIEO GIỐNG (Picture 20. A Man Sows His Seed)
228 kB
 52″
Hình 21: HẠT GIỐNG NẪY MẦM (Picture 21. The Seed Grows)
Hình 21: HẠT GIỐNG NẪY MẦM (Picture 21. The Seed Grows)
265 kB
 1′ 1″
Hình 22: GIÚP ĐỠ KẺ BỊ THƯƠNG (Picture 22. Help for an Injured Man)
Hình 22: GIÚP ĐỠ KẺ BỊ THƯƠNG (Picture 22. Help for an Injured Man)
249 kB
 48″
Hình 23: CHỦ NHÀ TRỞ VỀ (Picture 23. The House Owner Comes Home)
Hình 23: CHỦ NHÀ TRỞ VỀ (Picture 23. The House Owner Comes Home)
264 kB
 55″
Hình 24: NGƯỜI TRÈO LÊN CÂY (Picture 24. The Man up a Tree)
Hình 24: NGƯỜI TRÈO LÊN CÂY (Picture 24. The Man up a Tree)
425 kB
 1′ 40″