Hello! Welcome. What you are about to hear are some of the most important words you will ever hear. It is good news for everyone.

LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT (LLL 8 - Công Việc Của Đức Thánh Linh) in Vietnamese: South

3gp
Phone
4 MB
3GP
Download whole video in MP4 format
Computer
53 MB
Slideshow Video
mp3-low
Audio Only
(MP3).zip


Lời giới thiệu phần A: CÔNG VIỆC CỦA ĐỨC THÁNH LINH (Introduction Part A)
Lời giới thiệu phần A: CÔNG VIỆC CỦA ĐỨC THÁNH LINH (Introduction Part A)
238 kB
 52″
Hình 1: CHÚA GIÊ-XU THĂNG THIÊN VỀ TRỜI (Picture 1. Jesus Goes up to Heaven)
Hình 1: CHÚA GIÊ-XU THĂNG THIÊN VỀ TRỜI (Picture 1. Jesus Goes up to Heaven)
292 kB
 1′ 6″
Hình 2: ĐỨC THÁNH LINH HIỆN ĐẾN NHƯ LỬA (Picture 2. The Holy Spirit Comes with Fire)
Hình 2: ĐỨC THÁNH LINH HIỆN ĐẾN NHƯ LỬA (Picture 2. The Holy Spirit Comes with Fire)
237 kB
 43″
Hình 3: PHI-E-RƠ GIẢNG CHO DÂN CHÚNG (Picture 3. Peter Preaches to the People)
Hình 3: PHI-E-RƠ GIẢNG CHO DÂN CHÚNG (Picture 3. Peter Preaches to the People)
373 kB
 1′ 27″
Hình 4: HỘI THÁNH CỦA CHÚA (Picture 4. The Church Family)
Hình 4: HỘI THÁNH CỦA CHÚA (Picture 4. The Church Family)
271 kB
 57″
Hinh 5: CHỮA LÀNH NGƯỜI QUÈ CHÂN (Picture 5. A Crippled Beggar is Healed)
Hinh 5: CHỮA LÀNH NGƯỜI QUÈ CHÂN (Picture 5. A Crippled Beggar is Healed)
251 kB
 54″
Hình 6: A-NA-NIA VÀ SA-PHI-RA NÓI DỐI (Picture 6. Peter and the Woman who Lied)
Hình 6: A-NA-NIA VÀ SA-PHI-RA NÓI DỐI (Picture 6. Peter and the Woman who Lied)
318 kB
 1′ 11″
Hình 7: Ê-TIÊN BỊ GIÊT (Picture 7. Stephen is Killed)
Hình 7: Ê-TIÊN BỊ GIÊT (Picture 7. Stephen is Killed)
392 kB
 1′ 31″
Hình 8: NGƯỜI Ê-THI-Ô-BI (Picture 8. The Ethiopian Traveller)
Hình 8: NGƯỜI Ê-THI-Ô-BI (Picture 8. The Ethiopian Traveller)
305 kB
 1′ 11″
Hình 9: KHẢI TƯỢNG CỦA PHI-E-RƠ VỀ NHỮNG CON THÚ VẬT (Picture 9. Peter's Vision of the Animals)
Hình 9: KHẢI TƯỢNG CỦA PHI-E-RƠ VỀ NHỮNG CON THÚ VẬT (Picture 9. Peter's Vision of the Animals)
260 kB
 52″
Hình 10: PHI-E-RƠ VÀ NHỮNG NGƯỜI LA MÃ (Picture 10. Peter and the Romans)
Hình 10: PHI-E-RƠ VÀ NHỮNG NGƯỜI LA MÃ (Picture 10. Peter and the Romans)
361 kB
 1′ 25″
Hình 11: PHI-E-RƠ TRONG TÙ (Picture 11. Peter in Prison)
Hình 11: PHI-E-RƠ TRONG TÙ (Picture 11. Peter in Prison)
275 kB
 57″
Hình 12: PHI-E-RƠ VÀ CÁC BẠN (Picture 12. Peter and His Friends)
Hình 12: PHI-E-RƠ VÀ CÁC BẠN (Picture 12. Peter and His Friends)
314 kB
 1′ 7″
Lời giới thiệu phần B: CÂU CHUYỆN CỦA SAU-LƠ CŨNG ĐƯỢC GỌI LÀ PHAO-LÔ (Introduction Part B)
Lời giới thiệu phần B: CÂU CHUYỆN CỦA SAU-LƠ CŨNG ĐƯỢC GỌI LÀ PHAO-LÔ (Introduction Part B)
123 kB
 28″
Hình 13: ÁNH SÁNG VÀ TIẾNG PHÁN TỪ TRỜI (Picture 13. The Light and the Voice from Heaven)
Hình 13: ÁNH SÁNG VÀ TIẾNG PHÁN TỪ TRỜI (Picture 13. The Light and the Voice from Heaven)
333 kB
 1′ 21″
Hình 14: SAU-LƠ BỊ MÙ VÀ A-NA-NIA (Picture 14. Blind Paul and Ananias)
Hình 14: SAU-LƠ BỊ MÙ VÀ A-NA-NIA (Picture 14. Blind Paul and Ananias)
302 kB
 1′ 12″
Hình 15: HỘI THÁNH CẦU NGUYỆN CHO SAU-LƠ VÀ BA-NA-BA (Picture 15. The Church Prays for Paul and Barnabas)
Hình 15: HỘI THÁNH CẦU NGUYỆN CHO SAU-LƠ VÀ BA-NA-BA (Picture 15. The Church Prays for Paul and Barnabas)
312 kB
 1′ 9″
Hình 16: PHAO LÔ GIẢNG VỀ CHÚA GIÊ-XU (Picture 16. Paul Preaches about Jesus)
Hình 16: PHAO LÔ GIẢNG VỀ CHÚA GIÊ-XU (Picture 16. Paul Preaches about Jesus)
388 kB
 1′ 31″
Hình 17: KHẢI TƯỢNG CỦA PHAO LÔ (Picture 17. Paul's Vision of the Man)
Hình 17: KHẢI TƯỢNG CỦA PHAO LÔ (Picture 17. Paul's Vision of the Man)
238 kB
 56″
Hình 18: PHAO-LÔ VÀ SI-LA TRONG CƠN ĐỘNG ĐẤT (Picture 18. Paul and Silas in the Earthquake)
Hình 18: PHAO-LÔ VÀ SI-LA TRONG CƠN ĐỘNG ĐẤT (Picture 18. Paul and Silas in the Earthquake)
354 kB
 1′ 14″
Hình 19: PHAO-LÔ VÀ BÀN THỜ THẦN KHÔNG BIẾT (Picture 19. Paul and the Altar to the Unknown God)
Hình 19: PHAO-LÔ VÀ BÀN THỜ THẦN KHÔNG BIẾT (Picture 19. Paul and the Altar to the Unknown God)
356 kB
 1′ 27″
Hình 20: PHAO-LÔ BỊ DẪN RA TÒA (Picture 20. Paul is Taken to Court)
Hình 20: PHAO-LÔ BỊ DẪN RA TÒA (Picture 20. Paul is Taken to Court)
273 kB
 1′ 3″
Hình 21: LÍNH CỨU PHAO-LÔ KHỎI TAY CỦA NGƯỜI DO THÁI (Picture 21. Soldiers Rescue Paul from the Jews)
Hình 21: LÍNH CỨU PHAO-LÔ KHỎI TAY CỦA NGƯỜI DO THÁI (Picture 21. Soldiers Rescue Paul from the Jews)
300 kB
 1′ 6″
Hình 22: PHAO-LÔ GIẢNG CHO VUA (Picture 22. Paul Preaches to Kings)
Hình 22: PHAO-LÔ GIẢNG CHO VUA (Picture 22. Paul Preaches to Kings)
271 kB
 58″
Hình 23: BỊ CHÌM TÀU (Picture 23. The Shipwreck)
Hình 23: BỊ CHÌM TÀU (Picture 23. The Shipwreck)
290 kB
 55″
Hình 24: PHAO-LÔ BỊ TÙ TẠI LA MÃ (Picture 24. Paul as a Prisoner in Rome)
Hình 24: PHAO-LÔ BỊ TÙ TẠI LA MÃ (Picture 24. Paul as a Prisoner in Rome)
381 kB
 1′ 36″