ഹലോ! സ്വാഗതം. നിങ്ങൾ കേൾക്കാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ എന്നേക്കും കേൾക്കുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില വാക്കുകളാണ്. എല്ലാവർക്കും ഉള്ള ഒരു സന്തോഷവാർത്തയാണ്.

Chin, Dai: Ngxang എന്നതിലെ പ്രോഗ്രാമുകൾ


The Living Christ - Lessons 1 & 2 (Bawi Jesus Ang Awi Nak Law & Bawi Jesus a byat nak)
കാലാവധി
 31 മിനിറ്റ്
The Living Christ - Lessons 3 & 4 (Bawi Zesu A Thawh Be Nak & Bawi Zesu Am Nghih Nak A Kcawn Law Be Nak)
കാലാവധി
 29 മിനിറ്റ്