Xin chào! Chào mừng bạn. Những gì bạn sẽ lắng nghe sau đây là những lời quan trọng nhất. Nó là tin lành cho tất cả mọi người.

Chương trinh bằng Chin, Dai: Ngxang


The Living Christ - Lessons 1 & 2 (Bawi Jesus Ang Awi Nak Law & Bawi Jesus a byat nak)
Khoảng thời gian
 31 phút
The Living Christ - Lessons 3 & 4 (Bawi Zesu A Thawh Be Nak & Bawi Zesu Am Nghih Nak A Kcawn Law Be Nak)
Khoảng thời gian
 29 phút