អាស៊ី
សួរស្តី! សូមស្វាគមន៍។ អ្វីដែលអ្នកហៀបនឹងលឺគឺជាពាក្យដ៏សំខាន់មួយចំនួនដែលអ្នកមិនធ្លាប់បានលឺ។ វាគឺជាដំណឹងល្អសំរាប់មនុស្សគ្រប់គ្នា។

ភាសានេះនិយាយនៅ ម៉ាកាវ

សូមជ្រើសរើសភាសា

ជនជាតិដើមភាគតិចតែប៉ុណ្ណោះ
close
ភាសានេះនិយាយនៅ ម៉ាកាវ 3
Chinese, Yue
Mandarin
Portuguese
open
ភាសាសកល 24