హలో! స్వాగతం. మీరు వినబోయే మాటలు జీవితంలో చాలా అరుదుగా వినే అతి ముఖ్యమైన మాటలు. ఇది అందరికి శుభవార్త

మకావు లో మాట్లాడే భాషలు

ఒక భాషను ఎంచుకోండి

స్వదేశీ మాత్రమే
close
మకావు లో మాట్లాడే భాషలు 3
Chinese, Yue
Mandarin
Portuguese
open
ప్రపంచ భాషలు 24