موزامبیک آفریقا
سلام. خوش آمدید. چیزی که شما می‌خواهید اینجا بشنوید مهمترین کلماتی‌ هستند که تا کنون شنیده اید.یک خبر خوش برای همه.

Sena [Mozambique] خانواده زبانی

Chisena-Chichewa


برنامه‌ها به زبان ... Sena [Mozambique]


خبر خوش
 58 دقیقه
LLL 1 شروع با خدا
 40 دقیقه
LLL 2 مردان توانا خدا
 43 دقیقه
LLL 3 پیروزی از طریق خدا
 45 دقیقه
LLL 4 بندگان خدا
 50 دقیقه
LLL 5 در محاکمه برای خدا
 50 دقیقه
LLL 6 عیسی - معلم و شفا دهنده
 47 دقیقه
LLL 7 عیسی - خداوند و نجات دهنده
 43 دقیقه
LLL 8 اعمال روح القدس
 43 دقیقه
مسیح زنده
 262 دقیقه
 منابع دیگر:
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing