ஆப்பிரிக்கா மொஸாம்பிக்
ஹலோ, வணக்கம்.நீங்கள் இதுவரை கேட்டிராத மிகவும் முக்கியமான வார்த்தைகளை இப்போது கேட்கபோகிறீர்கள் . இது எல்லோருக்கும் நற்செய்தியாக உள்ளது.

Sena [Mozambique] மொழி பிரிவு

Chisena-Chichewa


நிரல்களில் உள்ள Sena [Mozambique]


நற்செய்தி
 58 நிமிடம்
LLL 1 தேவனோடு ஆரம்பம்
 40 நிமிடம்
LLL 2 வல்லமையுள்ள தேவ மனிதர்கள்
 43 நிமிடம்
LLL 3 தேவன் மூலமாக ஜெயம்
 45 நிமிடம்
LLL 4 தேவனின் ஊழியக்காரர்கள்
 50 நிமிடம்
LLL 5 சோதனைகளில் தேவனுக்காக
 50 நிமிடம்
LLL 6 இயேசு - போதகர் & சுகமளிப்பவர்
 47 நிமிடம்
LLL 7 இயேசு - கர்த்தர் & இரட்சகர்
 43 நிமிடம்
LLL 8 பரிசுத்த ஆவியானவரின் செயல்கள்
 43 நிமிடம்
ஜீவிக்கும் கிறிஸ்து
 262 நிமிடம்