தி அமெரிக்காஸ் கொலம்பியா
ஹலோ, வணக்கம்.நீங்கள் இதுவரை கேட்டிராத மிகவும் முக்கியமான வார்த்தைகளை இப்போது கேட்கபோகிறீர்கள் . இது எல்லோருக்கும் நற்செய்தியாக உள்ளது.

நிரல்களில் உள்ள Spanish: Latin America


Buenas Nuevas de las Santas Escrituras
 38 நிமிடம்
LLL 1 தேவனோடு ஆரம்பம்
 25 நிமிடம்
LLL 2 வல்லமையுள்ள தேவ மனிதர்கள்
 51 நிமிடம்
LLL 3 தேவன் மூலமாக ஜெயம்
 30 நிமிடம்
LLL 4 தேவனின் ஊழியக்காரர்கள்
 33 நிமிடம்
LLL 5 சோதனைகளில் தேவனுக்காக
 31 நிமிடம்
LLL 6 இயேசு - போதகர் & சுகமளிப்பவர்
 27 நிமிடம்
LLL 7 இயேசு - கர்த்தர் & இரட்சகர்
 32 நிமிடம்
LLL 8 பரிசுத்த ஆவியானவரின் செயல்கள்
 27 நிமிடம்
ஜீவிக்கும் கிறிஸ்து
 119 நிமிடம்
Conciendo Mas De Dios
 22 நிமிடம்
Devociones
 50 நிமிடம்
 பிற வளங்கள்:
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project