ஐரோப்பா
ஹலோ, வணக்கம்.நீங்கள் இதுவரை கேட்டிராத மிகவும் முக்கியமான வார்த்தைகளை இப்போது கேட்கபோகிறீர்கள் . இது எல்லோருக்கும் நற்செய்தியாக உள்ளது.

அதில் பேசப்படும் மொழிகள் போர்ச்சுகல்

ஒரு மொழியை தேர்ந்தெடுக

உள்ளூர் பழங்குடிகளுக்கு மட்டுமே
A B C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T U V
W
X
Y
Z
close
அதில் பேசப்படும் மொழிகள் போர்ச்சுகல் 7
போர்ச்சுகீஸ்
Amdo
Caló
Chibe
Galician
Kabuverdianu
Portuguese: Brazilian Portuguese
open
உலகளாவிய மொழிகள் 24