آسیا
سلام. خوش آمدید. چیزی که شما می‌خواهید اینجا بشنوید مهمترین کلماتی‌ هستند که تا کنون شنیده اید.یک خبر خوش برای همه.

زبان‌هایی که صحبت می‌شوند در سوریه

انتخاب زبان

فقط بومی
29 زبان‌هایی که صحبت می‌شوند در سوریه
close
Afshari
Arabic, Mardini
Arabic, North Levantine: Aleppo
Arabic, North Levantine: Beiruti
Arabic, North Levantine: North Lebanese Literary
Arabic, North Levantine: Syrian Calamon
Arabic, Palestinian
Arabic, Standard
Arabic: Damascus
Aramaic
Aramaic: Syria
Armenian, Western
Armenian: Syria
Chaldean
Domari
Kabardinian
Kermancî, Behdini
Kurdi, Kurmanji
Kurdish, Northern: Afrin
Kurmanji: Standard
Syriac
Turkmen: Levantine
Turoyo
Ukrainian
آذربایجانجا
زبان آدیغی
زبان ترکمنی
زبان چچنی
پارسی
24 زبان های جهانی
open