ஆசியா
ஹலோ, வணக்கம்.நீங்கள் இதுவரை கேட்டிராத மிகவும் முக்கியமான வார்த்தைகளை இப்போது கேட்கபோகிறீர்கள் . இது எல்லோருக்கும் நற்செய்தியாக உள்ளது.

அதில் பேசப்படும் மொழிகள் சிரியா

ஒரு மொழியை தேர்ந்தெடுக

உள்ளூர் பழங்குடிகளுக்கு மட்டுமே
close
அதில் பேசப்படும் மொழிகள் சிரியா 29
Adyghe
Afshari
Arabic, Mardini
Arabic, North Levantine: Aleppo
Arabic, North Levantine: Beiruti
Arabic, North Levantine: North Lebanese Literary
Arabic, North Levantine: Syrian Calamon
Arabic, Palestinian
Arabic, Standard
Arabic: Damascus
Aramaic
Aramaic: Syria
Armenian, Western
Armenian: Syria
Azerbaijani, South
Chaldean
Chechen
Domari
Kabardinian
Kermancî, Behdini
Kurdi, Kurmanji
Kurdish, Northern: Afrin
Kurmanji: Standard
Syriac
Turkmen
Turkmen: Levantine
Turoyo
Ukrainian
பார்ஸி
open
உலகளாவிய மொழிகள் 24