ஆசியா தாய்லாந்து
ஹலோ, வணக்கம்.நீங்கள் இதுவரை கேட்டிராத மிகவும் முக்கியமான வார்த்தைகளை இப்போது கேட்கபோகிறீர்கள் . இது எல்லோருக்கும் நற்செய்தியாக உள்ளது.

நிரல்களில் உள்ள Thai, Southern


உயிருள்ள வார்த்தைகள் 1
 35 நிமிடம்
உயிருள்ள வார்த்தைகள் 2, Believing in God
 59 நிமிடம்
உயிருள்ள வார்த்தைகள் 3, Questions and Answers
 59 நிமிடம்
உயிருள்ள வார்த்தைகள் 4, Jesus Died for Us
 61 நிமிடம்
உயிருள்ள வார்த்தைகள் 5, Creation to Christ
 59 நிமிடம்
உயிருள்ள வார்த்தைகள் 6, Why Did Jesus Die?
 59 நிமிடம்
உயிருள்ள வார்த்தைகள் 7, Fear of Evil Spirits
 58 நிமிடம்
உயிருள்ள வார்த்தைகள் 8, Life of Christ 1
 58 நிமிடம்
உயிருள்ள வார்த்தைகள் 9, Life of Christ 2
 58 நிமிடம்
The Book of James; Epistle to Ephesians
 59 நிமிடம்
 பிற வளங்கள்:
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project