Hello! Welcome. What you are about to hear are some of the most important words you will ever hear. It is good news for everyone.

Languages Spoken in Thailand

Select a Language

Indigenous only
A B C D E F G H I J K L M N
O
P
Q
R S T U V W
X
Y Z
close
Languages Spoken in Thailand 118
Akeu
Akha
Akha: Thailand
Bangla: Chittagonian
Bengali
Bisu
Blang-Shan
Bru, Eastern: Tri
Bru, Western: Dong Luang
Buguo
Burmese
Cham, Cambodia
Chinese, Mandarin: Hui
Chinese, Min Dong: Hou-Guan
Chinese, Min Nan: Hainan
Chinese, Yue
Chinese: Huang Yuan
Chinese: Hubei Chongyanghua
Chinese: Hubei Dangyanghua
Chinese: Hubei Wuhandayehua
Chinese: Liansan
Chinese: Min Zhou
Chinese: Ningxia
Chinese: Sichuan
Chinese: Zang Ye
Chong
Deang: Hongfenglong
Guiliu
Hakka
Hmong: Blue
Hmong Shuad
Hmong: White
Iu Mien
Japanese
Karen, Bwe
Karen, Pwo Eastern: Kanjanaburi
Karen, Pwo: Hod
Karen, Pwo Northern
Karen, Pwo Prae
Karen, Pwo West-Central Thailand
Karen, Pwo Western
Karen, S'gaw
Kayah, Eastern: Presule
Kayah, Western
Kayan, Busang
Khamet
Khamu
Khamu: Thailand
Khmer
Khmer, Thailand
Khun
Kuay
Lahu
Lahu: Na
Lahu: Shehleh
Lahu Shi: Bakeo
Lahu: Yellow
Lamet
Lao
Lao Song Dam
Lawa, Northern
Lawa, Western
Lawa, Western: La-up
Lawa: Ban Dong
Lawa: Ban Sam
Lawa: Chang Maw
Lawa: Kawng Lawi
Lawa: Papae
Lisu: Northern
Lisu: Southern
Lisu: White
Lu [Thailand]
Makong
Malay, Pattani
Malay, Standard
Mandarin
Moken
Mon
Mon: Takanoon
Ngochang
Nyah Kur
Nyaw
Pa'o: Moulmein
Pa'o: Southern
Phai: Central
Phai: Northern
Phu Thai
Phu Thai: Na Kae
Phu Thai: Renu
Pinghua: Guangxi Nanning
Prai: Southern
Saek
Shan
Sinhala
So Thavung
Sui: South
Tai Dam
Tai Lue
Tai Nüa: Ya
Tamil
Teochew
Thai
Thai, Northeastern
Thai, Northern
Thai, Southern
Thai: Central
Tin: Eastern
Tin: Western
Ugong: Kok Chiang
Urak Lawoi
Urdu
Vietnamese
Vietnamese: South
Yi: Pula in Mengzi
Yi: Pula in Yuanyang
Yong
Yoy
Yunnanese
open
Global Languages 24