Asia
Hello! Welcome. What you are about to hear are some of the most important words you will ever hear. It is good news for everyone.

Languages Spoken in Thailand

Select a Language

Indigenous only
A B C D E F G H I J K L M N
O
P
Q
R S T U V W
X
Y Z
close
Languages Spoken in Thailand 115
Akha
Akha: Thailand
Akhui
Bangla: Chittagonian
Bisu
Blang: Blang-Shan
Bru, Eastern: Tri
Bru, Western: Dong Luang
Buguo
Burmese
Cham, Cambodia
Chinese: Guiliu
Chinese: Huang Yuan
Chinese: Hubei Chongyanghua
Chinese: Hubei Dangyanghua
Chinese: Hubei Wuhandayehua
Chinese: Liansan
Chinese: Min Zhou
Chinese: Ningxia
Chinese: Sichuan
Chinese: Zang Ye
Chong
Deang: Hongfenglong
Foochow Colloquial Chinese
Hainanese
Hakka
Hmong: Blue
Hmong Shuad
Hmong: White
Hui
Iu Mien
Japanese
Karen, Bwe
Karen, Pa'o: Moulmein
Karen, Pa'o: Southern
Karen, Pwo Eastern: Kanjanaburi
Karen, Pwo: Hod
Karen, Pwo Northern
Karen, Pwo Prae
Karen, Pwo Western
Karen, S'gaw
Kayah, Eastern: Presule
Kayah, Western
Kayan
Khamet
Khamu
Khamu: Thailand
Khmer
Khmer, Thailand
Khun
Kuy
Lahu
Lahu: Na
Lahu: Shehleh
Lahu: Shi: Barkeo
Lahu: Yellow
Lamet
Lao
Lao Song Dam
Lawa, Northern
Lawa: Ban Dong
Lawa: Ban Sam
Lawa: Chang Maw
Lawa: Kawng Lawi
Lawa: La-oop
Lawa: Papae
Lisu: Northern
Lisu: Southern
Lisu: White
Lu
Makong
Malay, Pattani
Malay, Standard
Mandarin
Moken
Mon
Mon: Takanoon
Ngochang
Nyahkur
Nyaw
Phai: Central
Phai: Northern
Phai: Southern
Phi Tong Luang
Phu Thai
Phu Thai: Na Kae
Phu Thai: Renu
Pinghua: Guangxi Nanning
Pwo Eastern Karen
Saek
Shan
Sinhala
Sui: South
Tai: Black
Tai Ya
Tamil
Teochew
Thai, Northeastern
Thai, Northern
Thai, Southern
Thai: Central
Thai Lu
Tin: Eastern
Tin: Western
Ugong: Kok Chiang
Urak Lawoi
Urdu
Vietnamese
Vietnamese: South
Yi: Pula in Mengzi
Yi: Pula in Yuanyang
Yong
Yoy
Yue Chinese
Yunnanese
open
Global Languages 24