ایران آسیا
سلام. خوش آمدید. چیزی که شما می‌خواهید اینجا بشنوید مهمترین کلماتی‌ هستند که تا کنون شنیده اید.یک خبر خوش برای همه.

برنامه‌ها به زبان ... فارسی


خبر خوش (for women)
 39 دقیقه
مژده
 73 دقیقه
تصویر عیسی مسیح
 108 دقیقه
کلام زندگی 1
 35 دقیقه
کلام زندگی 2
 41 دقیقه
کلام زندگی 3
 33 دقیقه
آواز‌ها - Treasure of Jesus
 76 دقیقه
آواز‌ها 2 - Treasure of Jesus
 40 دقیقه
آواز‌ها of Haik Housepian
 60 دقیقه
Meditational آواز‌ها by Haik
 60 دقیقه
Has the Bible Been Changed?
 59 دقیقه
How can we know God?
 234 دقیقه
بخش هایی از انجیل لوقا
 28 دقیقه