ආසියාව නේපාලය Nepali
සාදරයෙන් පිළිගනිමු. ඔබ ඇසීමට යන දේ ඔබට කවදා හෝ ඇසෙන වැදගත්ම වචන කිහිපයකි.එය සැමට සුබ ආරංචියකි.

Nepali: Kathmanduතුළ වැඩසටහන්


ශුභාරංචිය
 55 විනාඩි
LLL 1 දෙවියන්ගෙන් ආරම්භය
 51 විනාඩි
LLL 7 ජේසුස් - ස්වාමියා සහ ගැලවුම්කරුවා
 51 විනාඩි
ජීවිතයේ වචන 1
 55 විනාඩි
ජීවිතයේ වචන 2
 59 විනාඩි
ජීවිතයේ වචන 3
 59 විනාඩි
ජීවිතයේ වචන 4
 60 විනාඩි
ජීවිතයේ වචන w/ NEPALI: Kathmandu
 13 විනාඩි
Christmas & Easter
 58 විනාඩි
Follow Up
 58 විනාඩි
Follow Up Messages
 58 විනාඩි
Gospel
 53 විනාඩි
Student
 60 විනාඩි
Teaching
 58 විනාඩි
भुकम्प पछि
 44 විනාඩි
ගීත
 34 විනාඩි