Châu Á Nepal Nepali
Xin chào! Chào mừng bạn. Những gì bạn sẽ lắng nghe sau đây là những lời quan trọng nhất. Nó là tin lành cho tất cả mọi người.

Chương trinh bằng Nepali: Kathmandu


Tin mừng
 55 phút
LLL 1 Bắt đầu với Đức Chúa Trời
 51 phút
LLL7 CHÚA GIÊ-XU - Chúa & Đấng cứu thế
 51 phút
Christmas & Easter
 58 phút
Follow Up
 58 phút
Follow Up Messages
 58 phút
Gospel
 53 phút
Lời sự sống (M)
 21 phút
Lời sự sống 1
 55 phút
Lời sự sống 2
 59 phút
Lời sự sống 3
 59 phút
Lời sự sống 4
 60 phút
Lời sự sống w/ NEPALI: Kathmandu
 13 phút
Student
 60 phút
Teaching
 58 phút
भुकम्प पछि
 44 phút
Các bài hát
 34 phút
Are You Happy?
 45 phút