Hello! Welcome. What you are about to hear are some of the most important words you will ever hear. It is good news for everyone.

Languages Spoken in Vietnam

Select a Language

Indigenous only
A B C D E F G H I J K L M N
O
P Q R S T
U
V W X Y Z
close
Languages Spoken in Vietnam 114
Addlai
Addlai
Ahka
Ai Sui
Annamese
Annamese
Asak
Ba
Bac Viet
Bac Viet
Ba'e
Baheng
Bai
Bai Dai
Baihua
Bai Miao
Bai Miao
Bai Qun
Ba Na
Ban Aling
Ban Atak
Ban Yao
Barang
Bato Hrey
Beifang Fangyan
Bhamam
Black Miao
Blue
Bong Mieu
Bo River Van Kieu
Bouyei
Brao
Brao
Brao
Brao
B'ru
Bru, Eastern: Tri
Budeh
Bulo
Bu-Nong
Bu Nong
Bunong
Cadoe Loang
Cadong
Caho
Cam
Cambodian
Cam Mu
Can Yang
Chatong
Chauma
Chil
Chinese Shan
Ching
Cho Rai
Chrao
Chrao
Chuan
Chuan Miao
Cingsui Miao: Longlin Binya
Co
Cong
Cuoi
Daeng
Dai
Dak Gle
Daw
De
Die
Die
Die
Doan
Eastern Mnong
Eastern Thai
Galao, White
Gar
Ha Nhi
Hani: Aza
H'Lang
Hmong Daw
Hmong: Pian Longlin
Hmong Shua
Hmu, Northern
Hue
Jiang
Kaew Nguan
Kantoo
Khamu: Thailand
Khmer: Kandal
Koho: Lac
Koho: Tring
Lahu
Lahu Phung
Lam
Lu [Thailand]
Miao: Xiao
Muong
Ngan
Ningming Mingjiang
Nong
Phu Thai
Quang Nam
Saek
San Chay
Sdieng
'Tay
Vietnamese: Binh Dihn
Vietnamese: Da Nang
Vietnamese: Dong Nai
Vietnamese: Haryong Bay
Vietnamese: Nam Dinh
Vietnamese: Quang Tri
Vietnamese: Vinh Long
Zhuang, Yongnan
open
Global Languages 24