Hello! Welcome. What you are about to hear are some of the most important words you will ever hear. It is good news for everyone.

Awu Language Group

Yi: Saoji Puzu
Yi: Puwa in Kaiyuan
Yi: Muji in Mengzi
Yi: Niuwei Puzu in Wenshan
Yi: Pupa in Gejiu
Yi: Long
Yi: Xiangtang


Programs in Awu


Words of Life
Duration
 25 min