Asia China
Hello! Welcome. What you are about to hear are some of the most important words you will ever hear. It is good news for everyone.

Awu Language Group

Yi: Saoji Puzu
Yi: Puwa in Kaiyuan
Yi: Muji in Mengzi
Yi: Niuwei Puzu in Wenshan
Yi: Pupa in Gejiu
Yi: Long
Yi: Xiangtang


Programs in Awu


Words of Life
 25 min